De symboliek van het examen Meester in de Multidimensionale Kinesiologie is de olifant

olifant

De olifant vergeet niets, en heeft het inzicht om obstakels op te ruimen, zodat het doel de kans krijgt zich te manifesteren. Zij kan je dus leren om alle obstakels die in de weg zitten om je eigen praktijk te kunnen starten uit de weg te ruimen en je helpen herinneren, aan hoe je alle modules in kan zetten voor je cliënten.

Module Finito het examen studiejaar 4 - Meester in de Multidimensionale kinesiologie
Module Finito is een module voor studenten om zich voor te bereiden op het examen van studiejaar 4. Tijdens de module wordt beoordeeld of je voldoende vaardigheid en kennis hebt opgebouwd om aan het examen deel te nemen. Vragen worden beantwoord, er wordt geoefend en alles nog een keer doorgesproken. 4 weken voor het deelnemen aan deze cursus dient een casus zijn ingeleverd te zijn. Uit deze casus wordt een specifieke opdracht aan de student meegegeven om uit te werken. Als laatste vragen wij de student zijn resultaat in een presentatie te delen met zijn mede studenten.\

Aan het einde van de module Finito geven we advies aan de student met doel om in zelfvertrouwen aan het examen deel te kunnen nemen.

Waar wordt naar gekeken
Aan welke zwakke punten nog aandacht moet worden besteed door middel van het bestuderen van de theorie van een cursus.Welke zwakke punten eventueel versterkt zouden kunnen worden door middel van persoonlijke of vakinhoudelijke supervisie. De mogelijkheid een cursus te herhalen.Door middel van een gerichte opdracht te oefenen met een bepaald onderdeel uit de module.

Tijdens het examen zijn twee examinatoren aanwezig. De examinatoren zijn altijd Meester in de Multidimensionale Kinesiologie

Onderwijseenheden behalen voor de student aan de module Finito mee kan doen
1. Ieder studiejaar wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van het examen, kan de student zich inschrijven voor het volgende studiejaar.

2. Iedere student van DTI is verplicht om zelf zijn studievorderingen bij te houden. Dit kan in het studieplan door de gevolgde supervisie, intervisie of stage af te laten tekenen door één van de docenten, een afgestudeerde van DTI of een afgestudeerde van een vergelijkbare opleiding.

3. Alleen als alle certificaten van de  modules van het studiejaar gehaald zijn kan de student meedoen aan het examen.

4. Ieder studiejaar heeft een module Finito een voorbereiding op het examen is. Als aan de zeven criteria uit de studiemap/curriculum kan worden voldaan, kan de student deelnemen aan het examen.

5. Voor de student is het verplicht alle lesdagen van de modules te hebben doorlopen alvorens met een techniek in de praktijk te kunnen werken. Eerst zal de student zijn eigen blokkade met betrekking tot de te leren techniek in balans moeten brengen voordat de student de techniek in de praktijk kan inzetten.

6. De vragen van iedere  module zijn formatief en worden ingeleverd bij de docent en zullen klassikaal besproken worden tijdens de oefendagen van de cursussen.

7. De student ontvangt na afronding van een module een certificaat van deelname. Lesdagen die de student gemist heeft, mogen bij andere groepen ingehaald worden.

8. Het afronden van een module en het ontvangen van een certificaat van deelname kan alleen als alle vragen van de module ingeleverd zijn. De ingeleverde vragen worden gebruikt als naslagwerk voor de supervisie en om de eventuele knelpunten in de ontwikkeling van de student er uit te kunnen halen die als werkopdracht kunnen dienen op de oefendagen.

9. De student dient zijn portfolio met het logboek van de persoonlijke groei ter inzage te gegeven als door de docent hierom gevraagd wordt. Deze krijgt de student na inzage weer terug. Het doel van het bijhouden van een portfolio/logboek/ door de student is om zijn eigen ontwikkeling tijdens de opleiding bij te kunnen houden. Het portfolio/logboek/ wordt formatief gebruikt voor de supervisie, om de eventuele knelpunten in de ontwikkeling van de student er uit te kunnen halen en hem er gericht ondersteuning of advies op te kunnen geven.

10. In ieder leerjaar is de student verplicht om in totaal 2 uur vakinhoudelijke supervisie volgen. Dit zijn privé gesprekken met een studiecoördinator of stagebegeleider van het team van het DTI. Bij hen kan de student terecht met vragen met betrekking tot de inhoud van een bepaalde techniek of vragen met betrekking tot de opbouw van een consult of het voeren van intake gesprekken et cetera.

11. Oefenen is vanaf de eerste module een "must". Integreren van de stof, eigen worden met het materiaal en het praktiseren van de technieken is ontzettend belangrijk. Hoe meer de student met de geleerde stof en technieken oefent, hoe sterker kennis en vaardigheid integreert. De student leert zijn individuele manier van overbrengen te ontwikkelen door te ervaren dat een techniek per cliënt, per klacht in een andere context uitgelegd dient te worden. Dit oefenen kan met een buddy die dezelfde opleiding doet of met een oefenpersoon uit eigen omgeving. Een buddy uit de opleiding vind de student in zijn eigen groep of op de site van opleidingkinesiologie.nl.

12. Ieder leerjaar is het verplicht om in totaal 2 uur persoonlijke supervisie te volgen. Buiten het praktijkgericht ontwikkelen is het voor de student belangrijk dat hij aan zichzelf als individu werkt zodat hij als professional praktijk en privé leven in evenwicht kan houden. Door zelf te ervaren en te ondergaan wat de methode in werking stelt, ontwikkelt de student begrip over wat Multi Dimensionale Kinesiologie voor anderen kan betekenen. Persoonlijke supervisie kan bij alle afgestudeerde Meester in de Multidimensionale kinesiologie van DTI of een andere vergelijkbare opleiding gevolgd worden. De afgestudeerde vindt de student op de website opleidingkinesiologie.nl. De uren worden geregistreerd in de studiemap/curriculum.

13. Iedere leerjaar is het verplicht om 6 uren stage te lopen. Stage lopen houdt in dat de student in de praktijk van een afgestudeerde student van DTI of een andere vergelijkbare opleiding kan meelopen. De student loopt stage in de vorm van meekijken in wat er allemaal in de praktijk gebeurt om inzicht te krijgen waar de student toe in staat moet zijn of waarmee student geconfronteerd kan worden als de student de opleiding heeft afgerond. Meekijken, vragen stellen of advies vragen over hoe er gewerkt wordt tijdens een consult. Ook vragen over de praktijk in het algemeen, zoals bijvoorbeeld het financiële management, kunnen gesteld worden. Ervaringen in het afnemen van een intake gesprek of het opbouwen van een cliënten bestand kunnen worden gedeeld . Advies vragen over het maken van een praktische folder, site of visite kaartje. De adressen van de praktijken waar de student stage kan lopen vindt hij op de website opleidingkinesiologie.nl. De uren worden geregistreerd in de studiemap/curriculum.

Het behalen van het diploma voor een module bestaat uit drie onderdelen
1. Uitwerken van drie consulten in een casus.
2. Theorie examen met schriftelijke vragen.
3. Praktijk examen van één consult.

Wat kan de student ermee in de praktijk
Na het behalen van je diploma van module 4 mag de student zich Meester in de Multidimensionale Kinesiologie noemen en daarvanuit de praktijk verder vorm geven.

Aantal lesdagen
6 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten module
€ 420,00 inclusief lunch, exclusief casus begeleiding,en eindexamen.
Kosten gereedschap
€ 0,00.