studiejaren

Impressie van Themadag Pijn en Lijden

pijn

Het verschil van dit studiejaar met de voorafgaande studiejaren
In de vorige studiejaren is de student bekwaam geraakt in het balanceren van klachten of problemen. In dit studiejaar leert de student de client te ondersteunen in het omgaan met zijn nieuwe capiciteiten en de uitdagingen die hij daar in tegen komt. Anders gezegd leert de student de gevolgen die ontstaan door het overwinnen van de oude onbalans te balanceren. Dat houdt in dat de student anders moet leren communiceren. De student moet de instap kunnen maken om de behandeling aftestemmen op de gevolgen die na de behandelde onbalans zijn ontstaan. Deze instap zorgt ervoor dat de behandeling in de juiste context geplaatst kan worden. De student moet ik staat zijn een 'nieuwe' klacht, waar de cliënt mee terug komt in zijn praktijk, niet als nieuwe onbalans te zien. De nieuwe klacht zou behandeld worden alsof het een laag van de oorspronkelijke klacht was terwijl het een symptoom is dat duidelijk maakt dat de client zich niet goed kan aanpassen op de nieuwe situatie. Met de oorspronkelijke klacht wordt de klacht bedoeld waar de client in eerste instantie voor naar de praktijk kwam. Wanneer een client ondersteuning krijgt in de verkeerde intentie bestaat het gevaar dat hij in een vicieuze cirkel van doorbehandelen terecht komt. De student zou de klacht behandelen als een een terugval. Maar dat is niet wat er werkelijk aan de hand is.

Als de student via de contact, herstel of ondersteuningslijsten op de technieken van deze module komt, heeft de cliënt een onbalans op het vasthouden van zijn herstel. Of de cliënt kan het herstel niet manifesteren in zijn beweging, houding of manier van doen. Deze cursussen en technieken geven een heel ander perspectief op het 'terugvallen in het oude' van de client. Door terug te vallen in de oude klachten laat de client dus zien dat hij een probleem ervaart om door te kunnen starten. Deze manier van 'terugvallen' kan de student herkennen in de manier waarop de client vertelt over zijn gevoel en gedachten met betrekking tot zijn huidige situatie. De toon van het gesprek zal zijn dat de client ervaart geen meester te kunnen worden over zijn klachten of problemen ondanks alles wat hij heeft geprobeerd.

De intentie van deze module
De intentie van deze module noemen we 'doorstart na een onbalans'. De student zal in deze themadagen worden voorbereid om in de intentie van deze module zich te ontwikkelen. Daar waar hij blokkades heeft om sterk in deze intentie te staan tijdens een consult worden in kaart gebracht. Deze blokkades zullen de aandachtspunten zijn die de student in zichzelf zal balanceren terwijl hij met de technieken van deze modules leert te werken in het 4e studiejaar. Eerst werkt de student aan zichzelf om ze daarna in te kunnen zetten voor de cliënten in de praktijk.

Inhoudelijk betekent dit voor de student dat hij moet kunnen netwerken in alles wat hij geleerd heeft in de voorgaande studiejaren om de overgang naar de intentie van het 4e studiejaar te kunnen maken.

De aandachtspunten waar de docent op deze dagen op let
Er wordt gekeken of de student nog moeite heeft met de leerstof van de modules 1, 2 en 3 waardoor de student informatie inhoudelijk niet goed kan ontvangen van of overdragen aan de cliënt.

Er wordt gekeken of de student moeite heeft om technieken en hun intentie in de juiste woorden uit te dragen

Er wordt gekekenof de student de technieken en alle informatie die de technieken geven als een netwerk kan laten schakelen of de student zich niet ontkoppelt tijdens het consult waardoor de student de juiste verbindingen niet kan maken in- en buiten zichzelf.

Er wordt gekeken of de student nog modules moet herhalen of bestuderen om in de intentie van 'doorstart na een onbelans' te kunnen stappen.

Er wordt gekeken of de student het gereedschap van het 4e studiejaar kan hanteren.Na het afronden van de volledige opleiding mag de student zich Meester in de Multidimensionale Kinesiologie noemen.

Themadagen Pijn en Lijden voor de student
Dit zijn specialisatie dagen. Deze dagen hebben voor de student zelf een ander thema dan zoals er mee gewerkt gaat worden in de praktijk. Dit is een cursus die een overgang naar een andere manier van werken inluidt. Na het volbrengen van deze module kan de student op een andere manier ondersteunen dan hij tot nu toe heeft geleerd. De student beheerst de voorgaande modules optimaal. De student is zijn blokkades (in de vorige modules) meester geworden en zal nu zijn blokkades opruimen die hij nog heeft op het maken van de overgang naar zijn eigen doorstart, het werken als meester in de Multidimensionale kinesiolgie.

Wat leert de student
Op deze themadagen leert de student hoe pijn en lijden gebalanceerd kunnen worden. Pijn veroorzaakt lijden en lijden veroorzaakt pijn. Ze zijn beiden onnoemelijk met elkaar verbonden. Je kan zeggen dat ze beide de uiting van de ander zijn. Het lijden komt voort uit een pijn die niet bewust gevoeld wordt. Pijn ontstaat uit een onbewust lijden. Door pijn en lijden te koppelen zien we de relatie tussen beide en kan de vertaalslag over gebracht worden. De cliënt zal kunnen begrijpen waar zijn lijden en/of pijn vandaan komt.

Pijn lijkt soms zonder aanwijsbare oorzaak aanwezig. De werkelijke reden van de pijn wordt niet gezien omdat er geen koppeling gemaakt wordt tussen het fysieke en het etherische lichaam. Dat geldt ook voor lijden. Hier wordt de koppeling van etherisch naar het fysieke lichaam niet gezien of gemaakt. Het gevolg is dat de cliënt dan in symptomen vast blijft zitten. Pijn en lijden zijn in de visie van DTI altijd aan elkaar verbonden en met de juiste techniek en gereedschap kan de student leren deze aan elkaar te koppelen. Zo zal de student in staat zijn om verder te kijken dan alleen het fysieke of alleen het etherische. Na het afronden van deze themadagen is de student instaat om beide zijden tegelijk in balans te brengen.

Er zijn diverse soorten pijn en lijden en diverse soorten therapieën. Vaak benaderen therapieën alleen het fysiek of etherisch aspect en hebben een pijn- of lijdenonderdrukkende werking zonder dat het onderliggende probleem daadwerkelijk opgelost raakt. Iedereen mens ervaart pijn en lijden anders. Pijnbeleving of lijden is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder: spanning, angst, sociaal-culturelefactoren en biologische verschillen.

Over-energie
Als een cliënt bijvoorbeeld bang is om iets over het hoofd te zien (angst) komt een waarnemend zintuig wagenwijd open te staan. Het zintuig begint veel te veel informatie op te nemen. Het teveel noemen we over-energie. De over-energie is een last die de client laat lijden. Pijn ontstaat omdat de teveel opgepikte energie een weg zoekt in het lichaam en neerslaat in de fysieke systemen. Het ontstaan van over-energie is wat uiteindelijk pijn zal veroorzaken.

Zintuigen
Een zintuig (sensoren) geeft de mogelijkheid om dingen waar te nemen. De waarneming wordt door het zintuigstelsel verwerkt. Het zintuigstelsel bestaat uit receptorcellen (orgaan- of zenuwcellen) met bijbehorende zenuwen en verschillende delen van de hersenen die de verschillende zintuigen aansturen. Wanneer een zintuig vanuit angst wordt aangestuurd krijgt de cliënt een overvloed aan informatie binnen. Het betreffende zintuig raakt vertroebeld omdat het vanuit angst voeding blijft zoeken en het zintuig niet meer waarneemt vanuit zijn eigenlijke kwaliteit. Het lijden begint.

Vormen van angst
Er bestaan diverse vormen van angst zoals obsessiecompulsieve stoornis (genetisch, trauma), fobie, schrikken, chronische angst, de paniekstoornis en de gegeneraliseerde angststoornis. Lijden kan soms zo reëel aanwezig zijn dat men er zelfs depressief van wordt.

Wat de kan de student ermee in de praktijk
Angst oplossen door het afstemmen van de zintuigen. De student kan een zintuig afleren voeding te zoeken vanuit angst. Hij doet dit door eerst de over-energie en de pijn van de cliënt te balanceren. Nu kan de student voorbij de gevolgen van de onbalans op het zintuig werken. De oorzaak van de pijn en het lijden kan bewust worden gemaakt aan de cliënt. Vervolgens kan het zintuig-zelf opnieuw afgestemd worden. De student maakt het zintuig-zelf bewust dat het zich laat leiden door angst en stemt het af om zich weer te laten leiden door zijn eigen kwaliteit. Doordat de angst gebalanceerd is, zal rust wederkeren in de cliënt.

Toelatingseisen
Alleen als je in bezit bent van het  Diploma van het 3e studiejaar

Aantal lesdagen
3 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 270.00  inclusief lesmap en lunch.
kosten gereedschap
€ 00,00

Gereedschap
We maken gebruik van de 5 testdozen met 237 Route testbuisjes en 13 zintuigbuisjes van de module ondersteuning van het 3e studiejaar

Studiepunten
4,5 EC