• Home
  • Algemene informatie
  • Certificering

Certificering Multidimensionale kinesiologie en voetreflexologie

1. Voor iedere module krijg de student een certificaat van deelname. De studiebelasting van de module voor het halen van het certificaat bestaat uit praktijklesuren, thuis werken met oefenpersonen en het beantwoorden van een vragenlijst over de inhoud van de module.

2. Bij niet volledige deelname aan de module vindt er geen certificering plaats.
Gemist lesdagen mogen in andere groepen ingehaald worden.

3. Pas als de student aan alle criteria van de studiemap/curriculum heeft voldaan kan de student meedoen aan het examen. Elk onderdeel van het examen dient zorgvuldig uitgevoerd en afgerond te worden alvorens de student met het volgende onderdeel van het examen kan starten. Het examen bestaat uit, casus, schriftelijk en praktijk examen. Het examen is niet verplicht.  

4. Als de student slaagt voor één van de onderdelen van het examen, geeft dat het recht op het ontvangen van deelcertificaten. Deelcertificaten zijn geldig tot drie jaar na afgifte.

5. Deelcertificaten van alle drie de onderdelen geven de student het recht op een diploma.

6. Als een student gezakt is voor 1 of meerdere examenonderdelen is er altijd de mogelijkheid om binnen 3 maanden een herexamen te doen.

7. Herexamen is slechts twee maal mogelijk. Als de student de tweede keer niet voor het herexamen slaagt is het niet mogelijk de opleiding te vervolgen.

8. De kosten voor een herexamen bedragen € 75,00 per uur.

9. Het resultaat van een schriftelijk of praktijk examen wordt 15 werkdagen nadat dit is afgenomen medegedeeld aan de student. Deze ontvangt hiervan schriftelijk bewijs.

10. Tot het examen worden slechts studenten toegelaten die geen achterstant in betaling van lesgelden hebben.

11. Indien een surveillant of later bij het nakijken een docent fraude constateert tijdens een examen, wordt de student van de verdere deelname aan het examen uitgesloten. Als cijfer zal een 0 worden genoteerd, ongeacht hetgeen reeds op heet antwoordformulier is genoteerd. De student komt dat studie jaar dan niet meer in aanmerking voor het maken van de herkans versie van het examen.

Certificering Medische of Pychosociale basis kennis
1. De resultaten van schriftelijke tentamens/examems worden als cijfer tot op één decimaal achter de komma genoteerd. Op de eindlijst zijn cijfers als zodanig aangegeven en afgerond op hele cijfers.

2. Het eindcijfer voor de vakken anatomie, fysiologie en somato- pathologie en psychosociale basis kennis worden bepaald door het gemiddelde van de behaalde resultaten voor de betreffende tentamens/examems. Op basis van gelijkwaardige verdeling van de leerstof.

3. Het eindexamen wordt afgenomen onder toezicht van minimaal twee deskundigen.

4. Het resultaat voor het eindexamen wordt genoteerd als voldaan of niet voldaan.

5. Een deelcertificaat wordt uitgereikt op basis van de getoetste resultaten.

6. Plaats, datum en tijdstip inzake de herkansing van het eindexamen worden vastgesteld tussen de examencommisie en de betrokken student.

7. Indien door welke omstandigheid ook, het eindexamen niet voldoende kan worden afgerond, dan blijven de eerder behaalde resultaten drie jaar geldig, gerekend vanaf het moment dat de betreffende student normaliter de opleiding met goed gevolg zou hebben afgesloten.

8. Het samenstellen van de toetsmatrix en tentamens, het afnemen en beoordelen van tentamens/examens of hertentamens/herexamens geschiedt steeds overeenkomstig de gangbare reguliere onderwijsnormen.

Het diploma zal worden toegekent indien
1. Op de ciiferlijst geen cijfer onder de zes voorkomt,of indien dit wel het geval is dit gecompenseerd wordt. Een vijf voor één van de vakken kan gecopenseerd worden, door twee zevens of één acht te behalen voor ieder ander, schriftelijk getoetst vak.

2. Voor het theoriegedeelte tenminste een zes is behaald als eindresultaat.

3. Alle vakken welke selectief getoetst worden volgens bovengenoemde criteria met een voldoende zijn afgesloten, vrijstellingen uitgezonderd.

4. Tijdens de vaardigheidslessen/oefendagen, waaronder lessen training socialevaardigheden en intervisie sprake was van 80% actieve deelnamen.

5. De casus met voldoende is beoordeeld.

6. Aan de profileringsopdracht en de overige in het studieplan/curriculum genoemde opdrachten is voldaan.

7. Het eindexamen met een voldoende resultaat is afgerond.

8. De student, ten overstaan van getuigen vanuit de beroepsgroep, de belofte van geheimhouding heeft afgelegd.

Vrijstellingen
1. Indien een student voor één of meerdere vakken een vrijstelling heeft, zal dit opde eindcijferlijst worden genoteerd als vrijstelling, behalve in gevallen waarin de student in dit vak een tentamen/examen of hertentamen/herexamen aflegt en het cijfer laat gelden.

2. Indien een student met één of meerdere vrijstellingen toch een tentamen/examen in één of meerdere vakken wil afleggen, is dit altijd mogelijk. Na de uitslag van het betreffende tentamen/examen is de student vrij om het behaalde cijfer te laten gelden of alsnog van de vrijstelling gebruik te maken. Met name tot betrekking tot vrijgestelden is het bepalen van het eindcijfer slechts mogelijk op basis van het gemiddelde van alle (deel) tentamens voor de betreffende vakken.